SMLUVNÍ PODMÍNKY
Odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace (pokud bude při konkrétním způsobu registrace vyžadováno) uživatel výslovně souhlasí s tím, že:

Se stane Registrovaným uživatelem;

 • Přístupové heslo ke svému Profilu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a k Údajům bez svého souhlasu;
 • Poskytne takové osobní Údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Provozovatele, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje, či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 • Provozovatel je oprávněn jednotlivé Registrované uživatele identifikovat a/nebo si správnost Údajů poskytnutých jednotlivými Registrovanými uživateli ověřit (validovat), a to jak vlastními prostředky, tak prostřednictvím třetích osob (např. v rámci služby MojeID);
 • Provozovatel dále rovněž upozorňuje, že nelze vyloučit, že v případě příslušných právních kroků ze strany osoby dotčené protiprávním jednáním Registrovaného uživatele v souvislosti s používáním Služeb, může být Provozovatel povinen poskytnout příslušným orgánům Údaje nebo informace získané o Registrovaném uživateli v souvislosti s používáním Internetových stránek či jiných elektronických prostředků nebo poskytováním Služeb ze strany Provozovatele.
 • Veškeré údaje a osobní údaje ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“), týkající se Registrovaného uživatele uvedené ve formuláři nebo dodatečně získané za podmínek uvedených v těchto Podmínkách registrace, vč. cookies (dále jen „Údaje“), budou shromážděny a uchovány v databázi Registrovaných uživatelů spravované Provozovatelem (dále jen „Databáze“) s tím, že budou dále zpracovávány a mohou být poskytovány třetím osobám za podmínek stanovených Zákonem a těmito Podmínkami registrace;

 • Dále prohlašuji, že:
 • Nesu plnou právní odpovědnost za své chování na webu a za mnou vkládané textové, vizuální i audiovizuální obsahy - nebudu nabádat k trestné činnosti, a to ani v rámci obsahu děl, ani v rámci komentářů. Zejména se vyvaruji porušování autorských práv, projevů rasismu a xenofobie, urážek politického a náboženského přesvědčení nebo odlišné sexuální orientace.
 • V dílech a komentářích nebudu bezúčelně používat hrubé vulgarismy ani formulací, vyvolávajících odpor a porušujících elementární obecně platná pravidla slušnosti. Beru na vědomí, že prostor na tomto webu není určen ani pro erotickou, pornografickou či explicitně sexuálně zaměřenou tvorbu.
 • Zavazuji se rovněž vyvarovat se jakékoliv formy nevyžádané a skryté reklamy, jakožto i používání jmen osob i značek, v rozporu s ochranou práv duševního vlastnictví. Za takové jednání nesu plnou právní i hmotnou odpovědnost.
 • Je zakázáno vytváření alternativních přezdívek - alternicků za účelem poškození portálu i ostatních uživatelů, a to včetně zneužívání alternativních přezdívek při hodnocení děl.
 • V případě porušení jakéhokoliv výše uvedeného bodu a pravidla je uživatel povinen na tuto skutečnost upozornit moderátora. Ten je pak oprávněn závadné dílo nebo komentář podle závažnosti buď editovat, nebo odstranit, a to i bez předchozího upozornění.
 • V případě závažného nebo opakovaného prohřešku proti pravidlům je administrátor nebo moderátor dle vlastního uvážení oprávněn udělit uživateli blokaci přístupu nebo smazat uživatelský účet, a to i bez předchozího upozornění.
 • Tato pravidla platí bez výhrad pro všechny registrované uživatele, a mohou být kdykoliv aktualizována, s čímž jsem srozumněn/a a souhlasím.
 • V případě mnou zaviněného porušení pravidel a následného občanskoprávního sporu, nesu veškerou odpovědnost za škody způsobené třetím stranám i finanční náklady s tím spojené. Jsem rovněž povinen/povinna odškodnit vzniklé škody a ztráty v plné výši provozovateli portálu, a to včetně poškození dobrého jména.
 • Se vším obsahem, který prostřednictvým systému MALPAL pro publikování gamebooků zveřejňuji, smí provozovatel tohoto systému nakládat dle svého uvážení. Tento obsah bude veřejně vystaven a nebudu požadovat, žádnou finanční náhradu ani odměnu.